Onze klimaatimpact in 2022

Om de focus te houden op het verkleinen van onze milieuvoetafdruk hebben wij klimaatdoelen opgesteld binnen alle drie de toepassingsgebieden van het Green House Gas (GHG) protocol en in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. We berekenen onze koolstofemissies voor toepassingsgebied 1 en 2 al sinds 2018 en voor alle drie de gebieden sinds 2020.

In onze klimaatberekeningen voor 2022 laat de uitstoot voor toepassingsgebied 1 en 2 een afname zien van 8% ten opzichte van het referentiejaar (2018), maar een significante toename van maar liefst 39% op gebied 3 ten opzichte van het referentiejaar (2020). Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan een sterke groei van onze verkopen en een aanzienlijke toename van de toeleveringsniveaus. Toch nam de uitstoot voor de productie van ingekochte producten met 15% af ten opzichte van het referentiejaar (2020), vooral vanwege het grotere aandeel van hernieuwbare energie in de toeleveringsketen.

De berekeningen voor 2022 laten zien dat 1% van onze emissies valt binnen toepassingsgebied 1 en 2, terwijl maar liefst 99% van de emissies binnen gebied 3 valt. De uitstoot voor gebied 1 en 2 bedroeg in 2022 673 ton CO2, een afname van 8% ten opzichte van ons referentiejaar (2018). Het merendeel van de uitstoot (69%) is afkomstig van bedrijfsvoertuigen uit onze verkooporganisaties. Aangezien we ons wagenpark willen elektrificeren volgens het Hultafors Group wagenparkbeleid, verwachten we deze uitstoot flink te kunnen verlagen. Slechts 1% van de emissies is afkomstig van ingekochte elektriciteit, omdat we op onze bedrijfslocaties al heel veel groene stroom gebruiken (97%).

Omdat 99% van de uitstoot van Snickers Workwear binnen toepassingsgebied 3 valt, moeten we nauw samenwerken met onze partners, leveranciers en klanten om dit cijfer flink omlaag te brengen. In 2022 kwam onze uitstoot voor toepassingsgebied 3 uit op 59.466 ton CO2e, een toename van 39% ten opzichte van het referentiejaar. De toename kan deels worden verklaard door de aanhoudend sterke groei van onze verkopen, maar ook door de toename van onze voorraadniveaus om te kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten in de nasleep van de coronapandemie. Toen de pandemie-gerelateerde verstoringen zoals fabriekssluitingen en logistieke uitdagingen in de tweede helft van 2022 afnamen, werd de doorlooptijd in onze toeleveringsketen snel korter, met hogere voorraadniveaus en dus meer uitstoot als gevolg. Aan de andere kant laten onze berekeningen een afname zien van 15% ten opzichte van het referentiejaar in de uitstoot bij de productie van ingekochte producten [kg CO2e/ingekocht product]. Deze verminderde uitstoot kan worden toegeschreven aan een hogere inzet van hernieuwbare energiebronnen binnen de toeleveringsketen en een verschuiving in de mix van ingekochte producten naar meer artikelen met lagere emissies.

Maar liefst 93% van de uitstoot voor toepassingsgebied 3 is afkomstig van ingekochte producten en diensten, waarbij het grootste deel van die impact afkomstig is van de textielproductie en de winning van grondstoffen. Het overgrote deel van de uitstoot vindt plaats tijdens de natte verwerking, een zeer energie-intensief proces binnen de textielproductie. We zijn al goed op weg om onze voetafdruk te verkleinen, door directe communicatie met alle leveranciers van materialen, bewezen best practices op inkoopgebied en een diepgewortelde partner- en toeleveringsstrategie. Toch blijven transparantie en continue samenwerking met kleding- en grondstofproducenten essentieel om onze milieu-impact verder te verkleinen.

Voor 2022 geldt dat het aandeel van primaire data in de GHG berekeningen aanzienlijk is toegenomen. Door de impact te berekenen op basis van primaire data in plaats van globale gemiddelden geeft de gerapporteerde impact een beter beeld van de werkelijke situatie in de toeleveringsketen van Snickers Workwear. Primaire data is de basis voor het gesprek over wijzigingen in de toeleveringsketen, en alle impactwijzigingen door producenten komen terug in de klimaatrapportage van het merk. De beste kansen om de impact van Snickers Workwear in de toeleveringsketen te verlagen liggen op het gebied van energie-efficiëntie en de transitie naar hernieuwbare energie. Beide aspecten vereisen echter complexe en tijdrovende transities terwijl de effecten van de wijzigingen pas gemeten en gerapporteerd kunnen worden in het jaar na de implementatie ervan.

Routekaart voor reductie

In het laatste kwartaal van 2022 hebben we een diepgaande analyse opgestart om de verlagingen die nodig zijn om aan onze klimaatdoelen te voldoen in cijfers uit te drukken. Het resultaat daarvan wordt een belangrijk stuurdocument omdat het een basis biedt voor prioritering en identificatie van risico’s, uitdagingen en kansen. Het wordt een belangrijke steunpilaar bij de verdere uitrol van onze klimaatstrategie.

Toelichting op toepassingsgebieden 1, 2 en 3

DIRECT: TOEPASSINGSGEBIED 1 Directe uitstoot van broeikasgassen afkomstig van bronnen binnen het bedrijf.

INDIRECT: TOEPASSINGSGEBIED 2 Uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de inkoop van energie door het bedrijf.

AANVULLEND: TOEPASSINGSGEBIED 3 Indirecte uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van het bedrijf.