Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het algemene doel van de verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is het definiëren van regels voor apparatuur die is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden voor bescherming tegen een of meer risico's voor de gezondheid of de veiligheid van die persoon.

Van PBM-richtlijn 89/686/EEG tot en met PBM-verordening (EU) 2016/425: de verordening verving de oude PBM-richtlijn 89/686/EEG op 21 april 2018. De nieuwe verordening weerspiegelt de nieuwe technologieën en processen voor het ontwikkelen en op de markt brengen van PBM. Naast het weerspiegelen van nieuwe technologie is de nieuwe verordening gevormd om de veiligheid van de consument te verbeteren en eerlijke concurrentie tussen bedrijven en markten te waarborgen.

De nieuwe verordening zal niet in het nationale recht van elke lidstaat moeten worden omgezet omdat het een bindend wetgevingsbesluit is. Het zal in zijn geheel in de hele EG worden toegepast zonder dat er aparte nationale wetgeving nodig is. Het omvat ook EER/EVA-leden (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland). Landen in het kader van specifieke acquis communautaire overeenkomsten (Zwitserland, Turkije) zijn ook verplicht de verordening toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen met de nieuwe verordening zijn:

  • Verantwoordelijkheden voor importeurs en distributeurs, waaronder online.
  • Een EG-conformiteitsverklaring moet het product vergezellen, of de gebruikersinformatie moet overeenkomstige informatie bevatten en moet ook het adres van de website weergeven waar de EG-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd.
  • De technische documentatie en de EG-conformiteitsverklaring moeten gedurende tien jaar nadat de producten in de handel werden gebracht beschikbaar zijn.
  • Verplichte maximum geldigheidsduur van het certificaat van vijf jaar.
  • De fabrikant dient zijn (1) naam, (2) geregistreerde handelsnaam of merk te vermelden, en (3) één postadres waar contact met hem kan worden opgenomen, op het product of, indien dit niet mogelijk is vanwege de grootte of de fysieke kenmerken van het product, op de verpakking en/of in de begeleidende documentatie.
  • De producten moeten zijn gemerkt met type-, serie-of batchnummer.
  • Elke bevoegde op de markt toezichthoudende autoriteit is gemachtigd en wordt geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer, ook al is deze gevestigd in een andere lidstaat.

De verordening specificeert verschillende categorieën van PBM, zoals werkkleding, gereguleerd door EN ISO 13688:2013; werkhandschoenen, gereguleerd door EN 420:2003+A1:2009 en oog-, oor- en voetbescherming.

Meer informatie op Europese Commissie